MŪHIMU TA‘ĀRUḌ AL-ĀYĀT AL-‘AQĀIDIYYAH FĪ AL-QUR‘ĀN KAMĀ WARADA FĪ TAFSĪR NAWAWI JĀWI: Arḍun wa Naqdun

Abdul-Rahim El-sharif, Amjad Qourshah, Sawsan Muhammad Ali Hakouz

Abstract


This study aims to conduct an analytical examination of the interpretative approach of Muhammad ibn Umar Nawawi al-Jawi, known as Nawawi Jawi, in addressing the perceived contradictions in the Holy Quran within his exegesis entitled Marah Labid. The research utilizes a descriptive methodology to clarify the concept of contradiction, enumerating the conditions for contradiction between two issues with an example for each condition. Additionally, it employs an inductive approach, followed by an analytical method, to understand Nawawi Jawi's strategy in addressing the six most apparent instances of perceived contradiction in the theological discourse, as mentioned in his interpretation. The findings of this research highlight that Nawawi Jawi employed a rigorous scientific approach in addressing these perceived contradictions in the Quranic verses. This study underscores the scientific value and significance of defending the Quran during its interpretation, demonstrating a practical example of the progressive role expected of an exegete.

Keywords


Nawawi Jawi; Marah Labid; perceived contradictions; Quranic exegesis

Full Text:

PDF

References


Abū al-Saʻūd al-ʻImādī, Muḥammad ibn Muḥammad. Irshād al-ʻaql al-salīm ilá mazāyā al-Kitāb al-Karīm. Beirut: Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī, 1994.

al-Baghawī, al-Ḥusayn ibn Masʻūd. Maʻālim al-tanzīl fī tafsīr al-Qurʼān. Riyadh: Dār Ṭaybah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ, 1997.

al-Bāqillānī, Muḥammad ibn al-Ṭayyib. Al-Intiṣār lil-Qurʼān. Amman: Dār al-Fatḥ, 2011.

al-Darwīsh, Muḥyī al-Dīn ibn Aḥmad Muṣṭafá. Iʻrāb al-Qurʼān wa-bayānih. Damascus: Dār Ibn Kathīr, 1415.

al-Fīrūzābādī, Muḥammad ibn Yaʻqūb. Al-qāmūs al-muḥīṭ. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 1995.

al-Jaṣṣāṣ, Aḥmad ibn ʻAlī. Aḥkām al-Qurʼān. Beirut: Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī, 1985.

al-Juwaynī, Imām al-Ḥaramayn ʻAbdālmalik. Al-Kāfiyah fī al-jadal. Cairo: Maṭbaʻat ʻĪsá al-Bābī al-Ḥalabī, 1979.

al-Kaffawī, Ayyūb ibn Mūsá al-Ḥusaynī alqrymy. Al-kullīyāt Muʻjam fī al-muṣṭalaḥāt wa-al-furūq al-lughawīyah. Beirut: Muʼassasat al-Risālah, 2012.

al-Minyāwī, Maḥmūd ibn Muḥammad Al-muʻtaṣar min sharḥ Mukhtaṣar al-uṣūl. Cairo: al-Maktabah al-shāmilah, 2011.

al-Munāwī, Muḥammad ʻAbd al-Raʼūf. al-Tawqīf ʻalá muhimmāt al-taʻārīf. Beirut: Dār al-Fikr, 1410.

al-Qāḍī, ʻAbd āl-Jabjbār al-Hamadhānī. Al-mughnī fī abwāb al-tawḥīd wa-al-ʻadl wa-al-imāmah. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 2012.

al-Qāsimī, Muḥammad Jamāl al-Dīn. Maḥāsin al-taʼwīl. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 1418.

al-Rāzī, Fakhr al-Dīn Muḥammad ibn ʻUmar. Al-tafsīr al-kabīr (also known as) Mafātīḥ al-ghayb. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

al-Suyuti Jalal al-Din Abd al-Rahman, al-Itqan fî ‘Ulum al-Qur’an, juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1979).

al-Zamakhsharī, Maḥmūd ibn ʻUmar. Al-kashshāf ʻan ḥaqāʼiq al-tanzīl. Beirut: Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī, 1997.

al-Zarkashi, Al-Burhan fî ‘Ulum al-Qur’an (Cairo: Dar al-Hadits, 2006).

al-Zuhaily Wahbah, Ushul al-Fiqh al-Islami, juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1986).

ʻAqīqī, Najīb. al-Mustashriqūn. Cairo: Dār al-Maʻārif, 1964.

Arndt, William et. al, Bible Difficulties and seeming Contradictions, (St. Louis: Concordia publishing, 1987).

Aṭṭafayyish, Muḥammad ibn Yūsuf, Hmyān al-zād ilá dār al-mīʻād. Zanzibar: al-Maṭbaʻah al-sulṭānīyah, 1314.

Avivy, Ahmad Levi Fachrul, et.al, “Isra’iliyyat in Interpretive Literature of Indonesia: A Comparison between Tafsir Marah Labid and Tafsir Al-Azhar,” Mediterranean Journal of Social Sciences, 6, 3 (2015).

Bahary, Ansor, “Tafsir Nusantara: Studi Kritis terhadap Marah Labid Nawawi al Bantani,” Ulul Albab, 16, 2 (2015).

Fakhr al-Dīn al-Rāzī, Muḥammad ibn ʻUmar. Al-tafsīr al-kabīr (also known as) Mafātīḥ al-ghayb. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Hasan, Sami' Atha, “Da'wa al-Ta'arudh baina nususu al-Qur'an al-Karim,” Majallat Jami'at al-Najah li al-abhas al-Ulum al-Insaniyyah 24, 2 (2010); Mazin Lababidi Dhuha, “Mauham al-Ta'arud wa al-ikhtilaf fi al-Qur'an al-Karim,” Majallah al-Jami'ah al-Asmariyyah 33, 1 (2020).

Ibn ʻĀshūr, Muḥammad al-Ṭāhir. Taḥrīr al-maʻná al-sadīd wa-tanwīr al-ʻaql al-jadīd wa-tafsīr al-Kitāb al-Majīd, (also known as) al-taḥrīr wa-al-tanwīr. Tunisia: al-Dār al-Tūnisīyah lil-Nashr, 1984.

Ibn ʻĀshūr, Muḥammad al-Ṭāhir. Taḥrīr al-maʻná al-sadīd wa-tanwīr al-ʻaql al-jadīd wa-tafsīr al-Kitāb al-Majīd, (also known as) al-taḥrīr wa-al-tanwīr. Tunisia: al-Dār al-Tūnisīyah lil-Nashr, 1984.

Ibn ʻĀshūr, Muḥammad al-Ṭāhir. Taḥrīr al-maʻná al-sadīd wa-tanwīr al-ʻaql al-jadīd wa-tafsīr al-Kitāb al-Majīd, (also known as) al-taḥrīr wa-al-tanwīr. Tunisia: al-Dār al-Tūnisīyah lil-Nashr, 1984.

Ibn Ḥanbal, Aḥmad ibn Muḥammad. Al-radd ʻalá al-zanādiqah wa-al-Jahmīyah. Kuwait: al-Dār al-Salafīyah, 1403.

Ibn Qutaybah, Abd Allāh ibn Muslim. Taʼwīl mushkil al-Qurʼān. Cairo: Dār al-Turāth, 1973.

Kholiq, Abdul, “Kontradiksi Ayat Dalam al-Qur'an; Studi Kritis atas Analisis Methodological Compromise ala ibn Asyur,” al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis, 3, 1 (2021).

Muḥammad Mutawallī al-Shaʻrāwī. Tafsīr al-Shaʻrāwī. Cairo: Dār Akhbār al-yawm, 1990.

Muḥammad Saʻīd Mujāhid. Al-taʻāruḍ wa-al-tarjīḥ. Unpublished master's thesis, Kullīyat al-sharīʻah, Damascus: Damascus university 2002.

Nawawī JḤāwī, Muḥammad ibn ʻUmar. Marāḥ labīd li-kashf maʻná al-Qurʼān al-Majīd. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 1997.

Riḍā, Muḥammad Rashīd ibn ʻAlī. Tafsīr al-Qurʼān al-Ḥakīm, famous as tafsīr al-Manār. Cairo: al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb, 1990.

Rohman, Abd., “Nawawi al-Bantani; an Intellectual Master of the Pesantren Tradition,” Studia Islamika 3, 3 (1996).

Sāl, Jirjis. Asrār ʻan al-Qurʼān. Austria: Dār Nūr al-ḥayāh.

Ṭanṭāwī, Muḥammad Sayyid. Al-tafsīr al-Wasīṭ lil-Qurʼān al-Karīm. Cairo: Dār Nahḍat Miṣr, 1997.
DOI: 10.15642/JIIS.2023.17.1.238-258

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Indexed by:

    

Creative Commons License

View My Stats

Journal of Indonesian Islam (ISSN 1978-6301 and E-ISSN 2355-6994) is published by the Postgraduate Program (PPs) and the Institute for the Study of Religion and Society (LSAS), State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel Surabaya.

Journal of Indonesian Islam by http://jiis.uinsby.ac.id/index.php/JIIs/index is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright ©2020 State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel Surabaya. Powered by Public Knowledge Project OJS.